igpku

vge~ czg~ekfLe

l`f"V l`tu lw=

'kwU; n'keyo 'kwU; ,d ¼0-01½ lSds.M dk le;

i`Foh
                               i`Foh dk thou

                        i`Foh ds thou dh igpku dk ifjp;

lS)kfUrd izekf.kdRrk ds fy,
                     ewy vk/kkj dk ifjp;
i`Foh dh fu;fer pky&xfr Øe dk lekukUrj Øe
     'kwU; n'key; 'kwU; ,d ¼0-01½ lSdsUM ds le; ls izkjEHk fd;k x;kA
i`Foh dh fu;fer pky&xfr Øe ds lekukUrj Øe ds ewy {ks=ksa ij&
'kwU; n'key; 'kwU; ,d ¼0-01½ lSdsUM ds le; dk lekukUrj Øe dk fooj.k Øe &
0&1&2&3&4&5&6&7&8&9
'kwU;&'kwU; ls ,d&,d ls ukS rd dk Øe fu;ferA
     i`Foh ds xHkhZ; {ks= ds jlkry {ks=ksa ¼ukfHkdh; foUnq {ks=ksa½ ls mRriUu ikjnf'kZrk dh ewy vkd`fr Øe fu;ferA
i`Foh ds xHkhZ; {ks= ds jlkry {ks=ksa dh ikjnf'kZrk dh igpku ds fy,A
izFke lalks/ku
0&1&2&3&4&5&6&7&8&9&xq.kk&24 & 216 jlkry {ks=ksa ¼ukfHkdh; foUnq {ks=ksa ½ dh igpkuA
iwjh i`Foh ds fu;fer l`tu Øe ds fu;fer fl)kar Øeksa dh igpku ds fy,A

     Read More

Free counter and web stats